Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fartsvalg i trafikken: Holdninger, kunnskap og atferd

Fartsvalg i trafikken: Holdninger, kunnskap og atferd

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl
Rapportnr: 1005/2009
ISBN: 978-82-480-0954-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0953-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I rapporten presenteres resultater fra en spørreundersøkelse om bilføreres fartsatferd i trafikken, gjennomført i et landsrepresentativt utvalg av førerkortinnehavere. Hensikten med undersøkelsen var å gi informasjon om hvem som kjører for fort, hvorfor folk kjører for fort, og å kartlegge folks kunnskap om fart. Resultatene viser at unge voksne menn er de som oppgir at de oftest kjører over fartsgrensen på veier med fartsgrense 80, mens det på veier med fartsgrense 30 er de helt unge mannlige førerne som oftest kjører for fort. Viktige faktorer som forklarer fartsatferd er intensjon om å utføre atferden, vaner, opplevd atferdskontroll, deskriptive normer og om det føles behagelig å kjøre for fort. Når det gjelder kunnskap om fart, er ikke resultatene entydige. Dataene skal i tillegg fungere som sammenligningsgrunnlag for oppfølgingsundersøkelser som skal foretas i forbindelse med evaluering av en kampanje planlagt av Statens Vegvesen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger