Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t

Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t

Forfattere: Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1462/2016
ISBN: 978-82-480-1272-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1691-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem år. Dette kan delvis forklares av at det er blitt flere eldre bilførere, og at disse i gjennomsnitt kjører saktere enn yngre førere. Dette er påvist gjennom et prosjekt i tre deler: A) Analyse av data fra Statens vegvesens tellepunkter; B) Fartsmålinger koblet til etterfølgende intervju med førere og data fra Motorvognregisteret om bil og eier; og C) Beregning av eldre føreres andel av trafikkarbeid, basert på reisevaneundersøkelsene i 2008 og 2014. Selv om endret alderssammensetning forklarer noe av fartsreduksjonen, er det andre faktorer som forklarer størstedelen av reduksjonen. Sannsynlige forklaringer er bl.a. økt trafikkmengde og lavere forekomst av store fartsovertredelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger