Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fart, følelser og risiko: Drøfting av indre mekanismer ved bilføreres fartsvalg. SIP Føreratferdsmodeller: Rapport 3

Fart, følelser og risiko: Drøfting av indre mekanismer ved bilføreres fartsvalg. SIP Føreratferdsmodeller: Rapport 3

Forfattere: Truls Vaa, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 607/2002
ISBN: 82-480-0298-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten drøfter ulike indre mekanismer ved bilføreres risikooppfatning, informasjonsbearbeiding og deres valg av fart. Sentralt i drøftingen står spørsmålet om hvordan risiko vurderes og hvordan prosesser knyttet til risikovurdering og fartsvalg best modelleres. Risikovurderinger modelleres her med utgangspunkt i nevrobiologisk forskning som vektlegger emosjoner og følelser. Denne tilnærmingsmåten representerer et brudd med tidligere "rasjonelle" modeller der en antar at bilførere kun veier fordeler og ulemper ved et gitt fartsvalg og hvor emosjoner spiller liten rolle. Vi har kalt denne modellen ’Damasios modell’. Damasio innfører et skille mellom primære emosjoner, sekundære emosjoner og følelser. Mens emosjonene defineres som ubevisste kroppslige responser, defineres følelser som ’det å føle en emosjon’, det å bevisst erfare den kroppslige reaksjonen hos seg selv. Skillet mellom emosjoner og følelser, og at organismens tilstand er gjenstand for en kontinuerlig overvåking, er hovedelementene i det vi velger å kalle risikomonitoren. En modell av risikomonitoren presenteres i rapporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger