Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Faktorer som påvirker kjørefart. Litteraturstudier og hypoteser. SIP Føreratferdsmodeller: Rapport 2

Faktorer som påvirker kjørefart. Litteraturstudier og hypoteser. SIP Føreratferdsmodeller: Rapport 2

Forfattere: Alf Glad, Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau, Truls Vaa, Guro Berge
Rapportnr: 601/2002
ISBN: 82-480-0292-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Innenfor SIP Føreratferdsmodeller skal det utvikles en modell som ramme for å forstå bilføreres fartsvalg. Som en del av modellutviklingen, gjennomgås i denne rapporten en rekke studier av sammenhengen mellom ulike påvirkningsfaktorer og føreres fartsvalg. Vi ser på hva opplevelse av fart, fartgrenser og fartskontroll, vegutforming og vegmiljø, egenskaper ved bilen, kjøresituasjonen og spenningssøkende atferd betyr for fartsvalget. På grunnlag av diskusjoner i forsker- og referansegruppen drøftes videre hvordan bilførere antas å trekke inn konsekvenser av fartsvalget i sin vurdering og hvordan de ulike faktorer kan sees i sammenheng. En serie antagelser eller hypoteser om de ulike faktorers betydning formuleres. Disse er ment å gi grunnlag dels for empirisk forskning framover og dels for konkrete vurderinger av hvilken effekt nye trafiksikkerhetstiltak kan tenkes å ha på fartsvalget.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger