Du er her

Faktorer som påvirker bilisters kjørefart

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 765/2005
ISBN: 82-480-0486-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0487-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet bestod av to deler. Del 1 var en undersøkelse av hvorvidt endret fartsgrense påvirker kjørefarten utenom den strekningen hvor fartsgrensen endres. Redusert fartsgrense fra 90 til 80 km/t førte til lavere fart både på nedskiltet og etterfølgende strekning. Lignende 'fartsgeneralisering' ble funnet også på en motorveistrekning der fartsgrensen ble satt opp fra 90 til 100 km/t; farten økte både på oppskiltet og tilstøtende strekning. Del 2 var en veikantundersøkelse hvor bilførere ble stoppet og intervjuet om fart og fartsgrenser, etter at farten deres var blitt målt over en strekning på 3 km. Samtidig ble bilens speedometer testet. Sytti prosent av bilene kjørte over fartsgrensa i 70-sonen. Den viktigste forklaringsvariabelen for fartsnivået var førerens alder; færre eldre enn yngre førere kjørte for fort. Størrelsen på fartsovertredelsene hang dessuten sammen med hvilken fart føreren opplevde som mest behagelig. Speedometrene viste i gjennomsnitt 4,4 km/t for mye ved 80 km/t. Bare 1 av 3 førere kjente til feilen og tok hensyn til den; feilvisningen bidrar derfor til økt variasjon i kjørefart, og dermed til kødannelse og forbikjøringer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger