Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Vägverkets havariundersøkelser

Evaluering av Vägverkets havariundersøkelser

Forfattere: Kari Midtland, Richard Muskaug, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 296/1995
ISBN: 82-7133-939-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I årene 1991 -94 har havariundersøkelser vært drevet som forsøksvirksomhet i Sverige. Før det blir tatt stilling til hvorvidt havariundersøkelsene skal fortsette, ønsket Vägverket å evaluere hele virksomheten. Evalueringen er gjennomført gjennom intervjuer med medlemmer av utvalgte havarigrupper og med brukere av resultatene fra undersøkelsene, og gjennom analyser av resultatene og av nytte og kostnader forbundet med hele virksomheten. Analysene viser at innsparinger forbundet med gjennomføring av ett enkelt tiltak, som å senke fartsgrensen gjennom et kryss, kan oppveie de totale kostnadene ved hele havarivirksomheten, og at en rekke forbedringer i alle stadier av virksomheten, inkludert aggregering av data fra flere undersøkelser, er mulig. Med mindre slike forbedringer blir gjennomført, vil fortsettelse av havariundersøkelsene ikke kunne anbefales.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger