Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Vægverkets havariundersøkelser

Evaluering av Vægverkets havariundersøkelser

Forfattere: Øystein Hop
Rapportnr: 286/1995
ISBN: 82-7133-939-7
Språk: Norwegian

Norske trafikkhavner er i stor grad selvstyrte, kommunale enheter. Den kommunale tilknytningen gjør det naturlig å følge kommunens målsettinger for havnedriften. Disse lokale målsettingene er ikke nødvendigvis i tråd med de regionale eller nasjonale behov og støtter opp under en fragmentert havnestruktur. Dersom slike fleksible rammebetingelser skal gi en havnestruktur bedre tilpasset transportstrømmene og næringslivets transportinteresser, kreves det enten reell kostnadsmessig konkurranse mellom kommunale havner, eller at havnene pålegges å følge en regional eller nasjonal målsetting. Analyser av godsstrømmene gjennom trafikkhavnene viser svært høy konsentrasjonsgrad.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger