Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av trafikktellinger for NSB Kortdistanse

Evaluering av trafikktellinger for NSB Kortdistanse

Forfattere: Frode Voldmo
Rapportnr: 1172/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

I dette prosjektet er det gjort en evaluering av NSBs håndteringen av trafikktellinger på lokaltog i Oslo-området, samt en statistisk vurdering av korttidstellingers utsagnskraft for endringer i trafikkmønster og passasjerantall. Det avdekkes at rapporteringen av hovedtellingene inneholder en viss inkonsistens mellom stasjonstellinger og tellepunkter. Samtidig indikerer analysen at antall passasjerer som passerer enkelte tellepunkter kan være en utilfredsstillende måleindikator for endring i antall passasjerer og persontransportarbeid innenfor området som er definert som SLs takstsystem. Det anbefales å benytte flere telledager som grunnlag for å beregne trafikkendringer, samtidig som man bør introdusere nye metodiske grep for å beregne inntektsgrunnlaget.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger