Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway

Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway

Forfattere: Thorkel Christie Askildsen
Rapportnr: 773/2005
ISBN: 82-480-0506-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0507-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet Short Sea Promotion Centre Norway inngår som ledd i et EU-initiativ for promotering av nærskipsfart. Det overordnede mål er i løpet av en 3-årsperiode å bidra til å overføre transportmengder fra veg til sjø. Den foreliggende evalueringen dekker prosjektets to første år (2003-2004). Evalueringen er foretatt i henhold til om måloppnåelse kan dokumenteres på aggregert nivå (endringer i transportstatistikk), på bedriftsnivå ("suksesshistorier") eller ut fra en kvalitativ analyse. I henhold til disse kriteriene har prosjektet så langt ikke innfridd sine mål. Ved en fortsatt satsing på et slikt initiativ anbefales at prosjektets målgrupper, finansieringsmodell, arbeidsform, organisering og kompetanse vurderes nærmere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger