Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av prosessen i den svenske innretningplanleggingen.

Evaluering av prosessen i den svenske innretningplanleggingen.

Forfattere: Henning Lauridsen, Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 469/2000
ISBN: 82-480-0136-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Den strategiske transportplanleggingen i Sverige legger opp til at det utformes ulike alternative innretninger for å illustrere konsekvensene av forskjellige strategiske valg. Innretningene skal bygges opp på grunnlag av de definerte transportpolitiske målene og samfunnøkonomiske vurderinger skal legges til grunn. Denne rapporten, som er basert på intervjuer med deltagere i arbeidet både fra sentralt og regionalt nivå, viser at det er klare svakheter ved prosessen i den nylig avsluttede planleggingen. Den er preget av sviktende kunnskapsgrunnlag og uenighet om kunnskapens kvalitet. Prosessen har ikke i særlig grad fremmet samarbeid mellom aktørene og arbeidet har i svært begrenset grad vært preget av en helhetlig tilnærming. Det er liten prioritering på tvers av trafikkslagene og samfunnsøkononomiske vurderinger har i liten grad vært brukt til å hente fram tiltakene i de ulike innretningene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger