Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Offentlig-Privat Samarbeid ved vegbygging

Evaluering av Offentlig-Privat Samarbeid ved vegbygging

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Tom E Markussen
Rapportnr: 506/2001
ISBN: 82-480-0183-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten skisserer en ramme for evaluering av OPS-prosjekter for vegbygging. OPS står for Offentlig-Privat Samarbeid, en måte å organisere vegbygging på, der en betydelig del av risikoen og ansvaret overføres fra det offentlige til et privat prosjektselskap. Selskapet skal også drive og vedlikeholde vegen gjennom en lengre periode etter ferdigstillelse. Evalueringen bør omfatte en samfunnsøkonomisk kalkyle (nytte-kostnadsregnskap), en finansanalyse og en fordelingsanalyse. Det er i hovedsak tre elementer som bør evalueres: overføring av kostnadsansvar, overføring av inntektsansvar, samt valget av oppgjørsform (bompenger, skyggeavgifter eller trafikkuavhengige offentlige tilskudd). Disse tre forholdene kan langt på veg evalueres uavhengig av hverandre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger