Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Hjertesone: En prosessevaluering av hjertesoneprosjektet i Bergen kommune

Evaluering av Hjertesone: En prosessevaluering av hjertesoneprosjektet i Bergen kommune

Forfattere: Vibeke Milch Uhlving, Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 1877/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1922-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hjertesone ser ut til å være et virksomt tiltak for bedre trafikksikkerhetskultur knyttet til barns reiser til og fra skole og til bilkjøring i skolenes nærområde. Dette framkommer av en evaluering basert på innføring av Hjertesone i flere skoler i Bergen. Evalueringen er basert på fokusgruppeintervjuer og enkeltintervjuer med representanter for styrings- og prosjektgruppe samt skoleledelse og foresatte ved utvalgte skoler. Det ble i tillegg gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse blant representanter for skoleledelse og foresatte. Selv om hovedinntrykket er at hjertesonearbeidet har vært et verdifullt bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet, peker evalueringen også på forbedringspotensial når det gjelder videre implementering av Hjertesone, først og fremst når det gjelder avklaring av rammer på forhånd, samt utredning av ressursbehov.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger