Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av forslag til nytt rutenett i Drammen

Evaluering av forslag til nytt rutenett i Drammen

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad, Bård Norheim, Heidi Renolen
Rapportnr: 1023/1996
Språk: Norwegian

Buskerud fylkeskommune og Drammen og Omegn Busslinjer a.s (DOB) har foreslått en ruteomlegging i Drammen. Omleggingen vil innebære en forenkling av nettet, økt frekvens på enkelte hovedruter, samt lavere frekvens og mindre busser på lavt trafikkerte deler av nettet. På grunnlag av billettsalgsstatistikk, reisedata, trafikantenes verdsettinger av ulike tilbudsendringer og kostnadstall vurderes omleggingens konsekvenser for trafikantene. Analysen viser at den beregnete nytten overskrider kostnadene ved de fleste deler av ruteomleggingen. Endringene på rutene til Fjell og Konnerud vil gi de mest positive resultatene. Man bør se på alternative løsninger for ruta Aronsløkka-Åskollen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger