Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av den svenske innretningsplanleggingen. Strategiske analyser og beslutningsunderlag for tiltak

Evaluering av den svenske innretningsplanleggingen. Strategiske analyser og beslutningsunderlag for tiltak

Forfattere: Odd I Larsen, Jens Rekdal
Rapportnr: 1154/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

TØI har fått i oppdrag av SIKA å evaluere ulike deler av den svenske innretningsplanen for perioden 2002-2011. Dette notatet omhandler strategiske analyser og beslutningsunderlag for tiltak. Evalueringen omfatter bl.a. 4 av de12 strategiske analysene i planen. Vår generelle oppfatning er at det er gjort et grundig arbeid. På alle de 4 områdene pekes det på at FOU-arbeid fortsatt er nødvendig. Analysene ville vært tjent med en bedre behandling av produktivitetsutvikling i drift og vedlikehold, hastighetsredukjoner i trafikksikkerhet og etterspørsels-, avgifts- og kapasitetsfordelingsspørsmål på jernbaneområdet. Vår generelle kommentar til beslutningsunderlaget for tiltaksområdet er at de tiltak som er foreslått bør betraktes som foreløpige. Verkene har åpenbart en del gjenstående arbeid før en endelig avklaring kan foretas. I det videre arbeid bør det spesielt fokuseres på dokumentasjon og kvalitetssikring av objektanalysene. Forsinkelsene i arbeidet med SAMPERS, SAMGODS og SAMKALK har, sammen med svært korte tidsfrister, utvilsomt påvirket kvaliteten på planarbeidet, både når det gjelder strategiske analyser og tiltaksanalysene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger