Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven.

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven.

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 498/2000
ISBN: 82-480-0173-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Spørreskjemadata om eksponering og trafikkuhell ble samlet inn fra 10 300 bilførere som hadde hatt førerkort mellom 2 og 18 måneder, og som hadde fått førerkort i perioden april 1998 - mars 1999. Risikoen for disse førerne, som hadde hatt mulighet til øvelseskjøring fra fylte 16 år, ble sammenlignet med data fra førere som hadde fått førerkort like før og like etter at aldersgrensen ble senket i 1994. Senket aldersgrense hadde liten virkning på omfanget av øvelseskjøring. Spørreundersøkelsen viste ingen forskjeller i risiko mellom gruppene. Analyser av offentlig ulykkesstatistikk viste en mulig tendens til økende risiko for ulykkesinnblanding blant 18-åringer de siste årene, noe som kan henge sammen med endringer i førerkortpopulasjonen og fordelingen av trafikkarbeidet. Mengden øvelseskjøring må trolig økes betydelig utover dagens nivå dersom det skal kunne forventes målbar effekt på ulykkesrisikoen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger