Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etterundersøkelser Ekebergtunnelen 1996. Trafikksystem, trafikkregistreringer og lenkeregister

Etterundersøkelser Ekebergtunnelen 1996. Trafikksystem, trafikkregistreringer og lenkeregister

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 1055/1996
Språk: Norwegian

I 1996 ble det gjennomført en miljøundersøkelse i området Ekeberg/Gamle Oslo. Tilsvarende undersøkelser ble utført i 1987, 1990 og i 1994. Hensikten er å følge opp miljømessige effekter av hovedvegomleggingen i Oslos østlige deler, og spesielt Ekebergtunnelen. Notatet beskriver trafikktellinger, registreringer av gatenettet, beregninger av trafikkvolum i ÅDT (årsdøgntrafikk) og trafikkutviklingen i området fra 1987 til 1996. I de fleste gater i området, med unntak av Ensjøveien, er trafikken redusert som følge av hovedvegomleggingen. Trafikk- og gatenettsdataene er lagt inn i et lenkeregister med 338 lenker som er vedlagt notatet. Dette utgjør et viktig grunnlag for å beregne støy- og luftforurensningsnivåer i området.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger