Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etterspørselseffekt av sykkelinfrastrukturtiltak på vei - Litteraturgjennomgang og utvikling av enkel regnearkmodell

Etterspørselseffekt av sykkelinfrastrukturtiltak på vei - Litteraturgjennomgang og utvikling av enkel regnearkmodell

Forfattere: Ingunn Opheim Ellis, Stefan Flügel
Rapportnr: 1922/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1978-7
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er en målsetting om å øke sykkelandelen fra dagens fire til åtte prosent på landsbasis, og til 20 prosent i de største byområdene. Godt tilrettelagt sykkelinfrastruktur reduserer den opplevde belastningen ved en sykkeltur. Et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet er derfor et viktig tiltak for å få flere til å sykle. Det er imidlertid vanskelig å gi et generelt mål på forventet sykkeletterspørsel til ny sykkelinfrastruktur, da dette er svært kontekstavhengig. Basert på resultatene fra en litteraturstudie har vi i dette prosjektet utviklet en enkel regnearkmodell som beregner forventet etterspørselseffekt av n (ukjent antall) kilometer ny sykkelinfrastruktur, basert på informasjon om enkle kontekstuelle forhold ved tiltaket. Man kan forvente fra 5 til 30 prosent økt etterspørsel etter sykkelturer i influensområdet til en ny sykkelvei. Type infrastruktur, i hvilke type område tiltaket gjennomføres og hvordan den nye sykkelveien ligger i forhold til sentrale reisestrømmer har størst betydning for forventet etterspørsel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger