Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Et småskala eksperiment på distansebasert veiprising i forskningsprosjektet TRANSFEED - Dokumentasjonsrapport

Et småskala eksperiment på distansebasert veiprising i forskningsprosjektet TRANSFEED - Dokumentasjonsrapport

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Ingrid Sundvor
Rapportnr: 1904/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1956-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Interessen for et mer sofistikert system for å prise veibruk enn dagens drivstoffavgifter og bompenger er stor i Norge og i en rekke andre land. TRANSFEED-prosjektet har gjennomført et småskala eksperiment der bilister fikk montert en kjøremonitor i bilen. Deltakerne ble inndelt i en kontrollgruppe og to behandlingsgrupper som mottok tilbakemeldinger og tips på bakgrunn av deres kjøringen. En gruppe fikk tilbakemeldinger på hvor energieffektivt de kjørte og den andre fikk tilbakemeldinger på de eksterne kostnadene av kjøringen sin, kostnader som vil gjenspeile en samfunnsøkonomisk effektiv veipris. De fikk tips til hvordan de kunne redusere de eksterne kostnadene de genererer og dermed øke opptjeningen sin av poeng i eksperimentet. Blant funnene fra spørreundersøkelsen av deltagerne kan vil trekke fram at en liten overvekt av deltagerne er enig i at distansebasert veiprising er mer rettferdig enn dagens bompenger, og omtrent halvparten mener at veiprising er bedre enn andre bilavgifter og bompenger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger