Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Enhetspriser for reisetidskomponenter i persontransport

Enhetspriser for reisetidskomponenter i persontransport

Forfattere: Jens Rekdal
Rapportnr: 406/1998
ISBN: 82-480-0065-6
Språk: Norwegian

Vegdirektoratet har startet et program som blant annet innebærer en større satsing på transportplanlegging på tvers av de tradisjonelle skillelinjer mellom privat og kollektiv transport. En av forutsetningene for en slik satsing er at man skaffer til veie et sett med enhetspriser for kollektivtrafikk på samme måte som man har i dag for privat veitrafikk. Tidsverdier for reisetidsbesparelser er sentrale størrelser i denne sammenheng. Den norske tidsverdiundersøkelsen har pågått i flere år og er rapportert i TØI rapport 379/1997. Foreliggende rapport må betraktes som et supplement til tidsverdiundersøkelsen, og de tidsverdier som rapporteres her bygger i all hovedsak på TØI rapport 379. Foreliggende rapport har imidlertid en mer praktisk vinkling og tar opp en del problemer knyttet til etablering og bruk av tidsverdiene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger