Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker

Speed limit changes. Effects on speed and accidents

Forfattere: Arild Ragnøy
Rapportnr: 784/2005
ISBN: 82-480-0528-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0529-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Høsten 2001 besluttet Statens vegvesen, Vegdirektoratet å senke fartsgrensene på 1134 km riks- og europaveger i Norge. 741 km ble skiltet ned fra 80 km/t til 70 km/t og 393 km ble skiltet ned fra 90 km/t til 80 km/t. Strekningene ble valgt ut etter fastsatte kriterier basert på høy skadegradstetthet. Denne rapporten dokumenterer effektene på kjørefart, ulykker og skader av å endre fartsgrensene. Endringene er påvist ved hjelp av før- og etter analyse med referansestrekninger. Det er korrigert for regresjonseffekter. Nedskiltingen fra 80 km/t til 70 km/t har gitt en klar, entydig og signifikant reduksjon av både kjørefarten og ulykker og skader. Kjørefarten er endret med mellom -2,1 km/t og -4,1 km/t, samtidig som ulykkestallene er redusert med ca 14%. Antallet drepte og hardt skadde reduseres med mellom 23% og 35%. Resultatene for nedskiltingen fra 90 km/t til 80 km/t er uklare. Kjørefarten er endret med mellom -1,6 km/t og -2,8 km/t, men antallet ulykker er ikke blitt redusert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger