Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En studie av lokaliserings- og sysselsettingseffekter ved vegprising i Oslo-området

En studie av lokaliserings- og sysselsettingseffekter ved vegprising i Oslo-området

Forfattere: Trond Arnljot Jensen
Rapportnr: 453/1999
ISBN: 82-480-0117-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Analysene våre viser at økt bomavgift i rushtiden inn til Oslo vil gi hushold et insentiv enten til å flytte innenfor bomringen eller prøve å finne arbeid utenfor bomringen for å unngå bomavgiften. Dette vil gi både økt reallønn og arealpris innenfor bomringen. Bedrifter utenfor bomringen får da bedre relative konkurransevilkår og vil kunne øke sysselsettingen. Næringsaktiviteten vil derfor reduseres innenfor og økes utenfor bomringen. Dette vil først og fremst berøre næringsaktivitet med vanlige arbeidstider. Effektene på ulike serviceaktiviteter med uregelmessig arbeidstid vil kunne bli motsatt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger