Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En ny modell for forskyvning av reisetidspunkt i regionale transportmodeller

En ny modell for forskyvning av reisetidspunkt i regionale transportmodeller

Forfattere: Stefan Flügel, Tom N Hamre
Rapportnr: 1727/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2271-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten dokumenterer arbeidet med å etablere en modell for å forskyve reisetidspunkt som følge av tidsdifferensierte endringer i transporttilbudet. Den matematiske modellen tar utgangspunkt i døgnfordelinger som bruker informasjon om pendlerstrømmer til å modellere forholdet mellom morgen- og ettermiddagsrush på relasjonsnivå. Det brukes informasjon om endringer i generaliserte reisekostnader på timesnivå til å justere døgnfordelingen, ved hjelp av en logitmodell. I logitmodellen inngår det parametere som styrer følsomheten for endring i reisetidspunkt. Disse parameterne er delvis segmentert med reisehensikt og informasjon om type arbeidsplasser ved destinasjon. Den foreløpige implementerte modellkoden er tilpasset Oslo-området (RTM23+) og bilturer. De første empiriske tester indikerer at foreslått modell stort sett gir forventet mønster i resultatene. Samtidig peker rapporten på flere forbedringsmuligheter av modellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger