Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkostnadene

En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkostnadene

Forfattere: Wiljar Hansen, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 969/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0892-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten sammenfatter et utvalg nasjonale og internasjonale undersøkelser av logistikkostnadenes omfang. Gjennomgangen viser at spørreundersøkelser er et godt verktøy for å studere logistikkostnadens andel av omsetningen til en virksomhet, næring eller region, men at det er utfordringer knyttet til svarprosenten på undersøkelsen. Beregninger av logistikkostnadens omfang ved bruk av tall fra nasjonalregnskapet gir et godt anslag på kostnaden i et makroperspektiv og er best egnet til å danne tidsserier. Rapporten er kun i elektronisk form.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger