Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Egenskaper ved gåstrategier som påvirker deres nytte og effekt: Undersøkelser av gåstrategier i Haugesund, Trondheim og Ås

Characteristics of walking strategies affecting their usefulness and effect: Studies of walking strategies in Haugesund, Trondheim, and Ås

Forfattere: Marianne Knapskog, Sebastian Peters, Aud Tennøy
Rapportnr: 1839A/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1909-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Gange som transportmiddel blir stadig mer aktuelt og viktig. Mange kommuner utarbeider egne gåstrategier for å få flere til å gå og å gjøre opplevelsen av å gå bedre. I denne rapporten har vi undersøkt hvilke egenskaper ved gåstrategier som påvirker om de blir gode og virkningsfulle verktøy i kommunal planlegging. Anbefalinger til byer som skal utarbeide gåstrategier kan oppsummeres som: Gåstrategien bør ha en langsiktig og helhetlig strategisk del og en mer kortsiktig og konkret tiltaksplan som revideres ofte; Kommunen bør lager gåstrategien selv; Gåstrategien bør forankres bredt; Involver flere avdelinger i kommunene og andre relevante aktører i utarbeiding av gåstrategiene; Medvirkning med befolkningen er viktig - barnetråkk og kartfesting av data og tiltak kan bidra til engasjement; Kampanjer som uansett gjennomføres bør inkluderes som del av gåstrategien.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger