Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av visuelle aspekter ved vegsystemet på bilføreres atferd. Deliverable D2 fra EU-prosjektet GADGET

Visual modification of the road environment. Deliverable D2 from the EU project GADGET

Forfattere: Fridulv Sagberg, A.Shalom Hakkert, Liselotte Larsen, Lars Leden, Christoph Schmotzer, Peter I.J.Wouters
Rapportnr: 1137/1999
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Summary

Notatet er en gjennomgang og diskusjon av forskning omkring virkninger av vegmiljøet på bilføreres atferd. Det tas utgangspunkt i teorier og fakta om bilføreres informasjonsbehov, synssystemets begrensninger, informasjonsbearbeiding, føreres forventninger, kognitiv belastning og risikokompensasjon. Tiltak for å påvirke atferd drøftes innenfor følgende områder: 1) veggeometri og kryssutforming, 2) vegoppmerking og skilting, 3) signalregulering, og 4) tiltak for å påvirke kjøring under begrenset sikt (mørke, nedbør, tåke, tunneler). Det konkluderes med at tilgangen på atferdsdata er begrenset for mange av tiltakene, og at det er behov for bedre forståelse av de atferdsmessige tilpasninger til vegmiljøet og deres betydning for ulykkesrisikoen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger