Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av koronapandemien for transportnæringen i et innenriksperspektiv

Effekter av koronapandemien for transportnæringen i et innenriksperspektiv

Forfattere: Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik
Rapportnr: 1913/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1969-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det var mye usikkerhet da Norge stengte ned i mars 2020. Aktiviteter innenfor transport- og logistikk-bransjen ble umiddelbart kategorisert som samfunnskritiske, både nasjonalt og internasjonalt. Mens persontransporten ble kraftig redusert som følge av reiserestriksjoner, hjemmekontor og sosial nedstenging, ble omfanget av godstransport bare redusert en kort periode. Transportomfanget for veg- og jernbanetransport i Norge var tilnærmet uendret fra 2019 til 2020, mens innenriks sjøtransport hadde noe reduksjon. Reduserte transportvolumer for alle tre transportformer skyldes primært mindre transport av drivstoff som følge av redusert persontransport. Ett transportsegment har imidlertid hatt en formidabel vekst under pandemien og det er hjemlevering, bl.a. drevet av en vridning fra tjeneste- til varekonsum i husholdningene. Formålet med rapporten har vært, fra et innenriksperspektiv, å studere hvordan den ekstraordinære situasjonen under pandemien har påvirket godstransporten. Dette gjelder alle perspektiver fra omfanget av transport som helhet, til mer spesifikke endringer av de ulike markedssegmenter, tilgang til arbeidskraft, hva operatørene har sett på som de store utfordringene og kostnadsutvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger