Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av hovedvegutbygging i Bergen og Oslo

Effekter av hovedvegutbygging i Bergen og Oslo

Forfattere: Jon Inge Lian
Rapportnr: 770/2005
ISBN: 82-480-0499-6
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0500-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I Bergen og Oslo ble det i 1986 og 1990 opprettet bomringer for en forsert utbygging av hovedvegnettet. I Bergen har en klart å bygge seg ut av de framkommelighetsproblemene som var bakgrunnen for bomringen, mens i Oslo er framkommeligheten tilnærmet uendret. Sterk vekst i befolkning og arbeidsplasser har bidratt til en sterk trafikkvekst i begge byer. Oslo har hatt en mer gunstig utvikling i kollektivtrafikken enn Bergen fordi 20 % av investeringsmidlene har gått til bussfelt og T-banetiltak og subsidienivået har vært stabilt. Bergen har med sin rene vegpakke og reduserte kollektivsubsidier opplevd nedgang i kollektivtransporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger