Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av drosjeregulering - internasjonale erfaringer

Impact of taxi market regulation - an international comparison

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Frode Longva
Rapportnr: 658/2003
ISBN: 82-480-0357-4
Språk: English
Vedlegg hele rapporten

Som en del av en større studie av det britiske drosjemarkedet har TØI gjennomført en internasjonal sammenligning av erfaringer med drosjeregulering. Rapporten viser tydelig store variasjoner både i reguleringsregime, endringer i reguleringsregime og effektene av slike endringer. Hovederfaringene med deregulering er at tilgjengeligheten øker. Det samme skjer med prisene. Et annet resultat er at fokus i større grad blir rettet mot kvaliteten. Ulike markedsforhold og eksterne forskjeller kan forklare noe av forskjellen mellom erfaringene ulike steder. Effektene av endringer er minst for markedssegmentet knyttet til telefonbestilling. Videre er de geografiske virkningene viktige. I spredtbygde strøk øker ikke tilgjengeligheten like mye som i større byer. I tillegg øker takstene mer i disse områdene. Den viktigste lærdommen fra de ulike erfaringene er at endringer bør skje stegvis. Ved å kombinere en stegvis endring med en overvåking av markedet, kan endringene bedre tilpasses ulike forhold.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger