Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dødsulykker ved kjøring uten førerett - kan de forhindres med ny teknologi

Dødsulykker ved kjøring uten førerett - kan de forhindres med ny teknologi

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1529/2016
ISBN: 978-82-480-1811-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1778-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mer enn hver tiende dødsulykke i trafikken skjer med en fører uten førerett eller som kjører et stjålet kjøretøy. Dette ble påvist ved en analyse av alle dødsulykker i Norge i perioden 2005-1014. Gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur viser at ulykkesrisikoen er vesentlig høyere blant førere uten førerett. Slike ulykker vil kunne forhindres ved hjelp av elektronisk førerautentisering, dvs. et teknisk system som kontrollerer at føreren har lovlig adgang til kjøretøyet før det er mulig å kjøre. Dette kan skje ved at føreren identifiserer seg med personnummer og en unik kode eller biometrisk informasjon før kjøringen begynner, og ved at kjøretøyet deretter verifiserer førerett og kjøretøytilgang gjennom kommunikasjon med et sentralt register. I mer enn 80 % av dødsulykkene med førere uten førerett er høy fart eller ruspåvirkning medvirkende årsak. Dette betyr at mesteparten av ulykkene med disse førerne alternativt ville kunne forhindres med alkolås eller fartsgrensestyrt fartssperre i alle motorkjøretøy. Imidlertid er det et betydelig antall ulykker som ikke kan forhindres med disse tiltakene, og det er derfor et potensial for ytterligere ulykkesreduksjon med elektronisk førerautentisering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger