Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur - Sammenstilling av utredninger

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur - Sammenstilling av utredninger

Forfattere: Tom E Markussen, Tron Even Skyberg, Olav Konrad Putz
Rapportnr: 1166/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Notatet dokumenterer prosjektet ”Sammenstilling av utredninger om distriktspolitiske virkninger av statlig innsats innen infrastruktur”. Prosjektet er en del av ”Effektutredningen”, initiert av Kommunal- og regionaldepartementet. I forbindelse med Effektutredningen har KRD mottatt sammendrag og henvisninger til rapporter fra norske FOU-miljøer om regionale virkninger av statlig innsats innen ulike sektorer. Innenfor politikkområdet Infrastruktur mottok KRD rapporthenvisninger innen følgende underområder: Generell infrastruktur og samferdsel, veg, sjø/havn, luft, jernbane, post, IKT og tele, og energitilførsel. TØI har gjennomgått disse og en del andre relevante utredninger, for å gi en sammenstilling av eksisterende utredninger og kunnskap om distriktspolitiske virkninger av statlig innsats innen hvert av underområdene. Et hovedinntrykk etter gjennomgangen er at det på de fleste av underområdene er forholdsvis lite empirisk basert og generell kunnskap om regionale og distriktsmessige effekter av den statlige virkemiddelbruken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger