Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Det umuliges kunst? Bruk av fylkesdelplaner for å oppnå mer helhet og samordning av samferdselspolitikk på regionalt nivå

Det umuliges kunst? Bruk av fylkesdelplaner for å oppnå mer helhet og samordning av samferdselspolitikk på regionalt nivå

Forfattere: Tor Lerstang, Morten Stenstadvold
Rapportnr: 531/2001
ISBN: 82-480-0215-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer en studie av nyere forsøk på å etablere helhetlig regional areal- og transportpolitikk i to norske byområder: - Plan for transportsystemet i Sørkorridoren i Oslo-regionen - Plan for langsiktig byutvikling på Jæren. Prosjektets problemstillinger er knyttet til: - Konflikter i skjæringsflaten mellom effektive sektorprosesser og behovet for lokal politisk styring og legitimitet - Hva som faktisk oppnås av helhet og samordning - I hvilken grad institusjonelle rammer styrte utfallet og hvilke institusjonelle reformer som er aktuelle for å oppnå en bedre rolledeling og bedre samordning. Rapporten diskuterer ulike effektivitetsbegreper. Det er stor grad av usikkerhet knyttet til utfallet av prosessene når det gjelder å oppnå høy grad av prioriteringseffektivitet. Planene har søkt å ivareta behovet for lokal politisk styring og legitimitet, men har allikevel mangler i den foretatte tilkobling til lokale politiske organer, spesielt blant kommunene. Rapporten gjennomfører en analyse av den oppnådde grad av horisontale og vertikale samordning som er oppnådd og karakteriserer dette som lavt til moderat. Aktørene har i stor grad tilpasset seg institusjonelle rammer, men mange ønsker å styrke fylkesplanenes status og virkeområde, og bygge opp en mer samlet regional transportetat under folkevalgt styring. Institusjonsutviklingen innenfor transportsektoren kan imidlertid svekke mulighetene for en bedre samordning i framtiden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger