Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den norske verdsettingsstudien. Helseeffekter - Gevinster ved økt sykling og gange

Den norske verdsettingsstudien. Helseeffekter - Gevinster ved økt sykling og gange

Forfattere: Knut Veisten, Stefan Flügel, Farideh Ramjerdi
Rapportnr: 1053f/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1113-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten presenterer vi grunnlaget for nye anbefalte verdier for positive helseeffekter i transport. Dette omfatter oppdatering av eksisterende offisielle verdier, med noen justeringer. En viktig justering av tidligere anslag på nye syklende og gående som får netto positiv helseeffekt. På bakgrunn av resultater i vår studie, foreslår vi at denne andelen reduseres fra 50 % til 30 % for syklister og 15 % for gående. Vi tar ikke endelig stilling til om velferdseffekter skal behandles som internaliserte i trafikantenes beslutninger, slik at disse ikke tas med i verdsettingen av positive helseeffekter, eller om de skal regnes med som en ekstern effekt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger