Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Daglig mobilitet og bilbruk i bydel Gamle Oslo

Daglig mobilitet og bilbruk i bydel Gamle Oslo

Forfattere: Vibeke Nenseth, Ingunn Opheim Ellis, Trine Dale
Rapportnr: 1862/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1904-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Bydel Gamle Oslo er en av bydelene i Oslo med størst andel miljøvennlig mobilitet. Daglig er det halvparten av befolkningen som går og halvparten bruker kollektivtransport. Kun 1 av 6 reiser er med bil. Få av de som i dag kjører bil, vil redusere bilbruken sin som følge av ulike biltrafikkreduserende tiltak. De som ikke bruker bil mener i langt større grad tiltak vil bidra til redusert bilbruk. Dette kan tyde på at metningspunktet for å redusere biltrafikken er nådd, og at det i all hovedsak kun er de mest bilavhengige som i liten grad lar seg påvirke av tiltak for redusert bilbruk. Noen av disse må bruke bil pga. jobb eller helseutfordringer. Til tross for at Gamle Oslo er en heterogen bydel på tvers av delbydel når det gjelder befolkningssammensetning, med til dels store sosioøkonomiske forskjeller, er det påfallende lik mobilitetspraksis på tvers av delbydelene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger