Du er her

Dagens og morgendagens bilavgifter

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1708/2019
ISBN: 978-82-480-2270-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2249-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over dagens bilavgiftssystem og skisserer et mulig framtidig bilavgiftssystem. De norske bilavgiftene sammenholdes med de beregnede marginale eksterne kostnadene ved veitrafikk. Avgiftssystemene i Danmark og Sverige gjennomgås og sammenliknes med det norske. Rapporten påviser svikten i dagens veiavgiftssystem og beskriver hvordan denne kan korrigeres ved hjelp av allmenn veiprising.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger