Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Cruiseturisters forbruk i Norge – en sammenlikning av resultater og metoder i ti undersøkelser

Cruiseturisters forbruk i Norge – en sammenlikning av resultater og metoder i ti undersøkelser

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 1702/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2240-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En gjennomgang av 10 ulike analyser av cruiseturisters forbruk i land i Norge i perioden 2005 – 2018 viser til dels ulike resultater. På nasjonalt nivå (tre undersøkelser) er det beregnet at de cruiseturistene som går i land i gjennomsnitt legger igjen (i 2018-priser) fra 542 kroner til 952 kroner per landbesøk. Undersøkelser i Bergen viser fra 272 til 769 kroner og i Oslo fra 457 til 672 kroner. Ulikheter i utvalgsprosedyre, representativitet og innsamlingsmetode bidrar i vesentlig grad til at resultatene spriker. Ulik behandling av forbruk i land knyttet til ekskursjoner og liknende kjøpt ombord bidrar også til forskjeller. For noen av undersøkelsene kan det argumenteres for at resultatene kan være underestimerte, og for noen at de kan være overestimerte. Siden undersøkelsene i nokså varierende grad dokumenterer metodevalg, representativitet og ulike forutsetninger som er gjort, vanskeliggjøres direkte sammenlikning. Rapporten anslår likevel et forbruk per landbesøk per cruiseturist (i 2018-priser) på 600 - 700 kroner i gjennomsnitt for norske cruisehavner

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger