Du er her

CREAM analysis of "Signal Passed at Danger" (SPAD) events

Forfattere: Susanne Nordbakke, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 915/2007
ISBN: 978-82-480-0801-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0802-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Når et tog passerer et stoppsignal, er det en potensielt farlig situasjon. I dette prosjektet har det blitt gjennomført seks case studier av slike passhendelser. Det primære formålet med prosjektet var å prøve ut anvendbarheten av CREAM, som er en metode for klassifisering og analyse av årsaksforhold når det gjelder ulykker og farlige hendelser. Et annet formål var å få mer kunnskap om faktorer som påvirker sannsynligheten for passhendelser, noe som igjen gir grunnlag for utforming av tiltak. Analysene resulterte i forslag til tilpasninger av CREAM til jernbanehendelser. Basert på resultatene fra analysene, er det også blitt gitt konkrete forslag til tiltak for å forhindre passhendelser og til hvordan slike hendelser kan rapporteres. Det er behov for bedre standardisering når det gjelder plassering av signaler, og bedre rutiner for kommunikasjon mellom togledersentral og lokfører.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger