Du er her

CO2-utslipp fra persontransport i Norge

Forfattere: Andreas Kokkvoll Tveit
Rapportnr: 1845/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2385-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten studerer årsakene til endringer i CO2-utslipp fra persontransport i Norge mellom 2010 og 2018. Dersom man forutsetter at biodrivstoff er klimanøytralt, finner studien en samlet nedgang i persontransportutslippene på 5,19 prosent i denne perioden. En serie dekomponeringsanalyser viser at de viktigste utslippsreduserende faktorene er karbonintensitet og fordelingen av persontransport mellom framkomstmidlene. Analysene viser også at befolkningsvekst og en økning i befolk-ningens generelle mobilitet har sterkt utslippsøkende effekter. Imidlertid blir disse mer enn utlignet av faktorene som drar utslippene nedover. Robusthetstester viser at funnene er sensitive for hva man legger til grunn når det gjelder utslipp fra biodrivstoff. Under en forutsetning om at biodrivstoff har utslipp lik sluttbrukerutslippene, finner studien at persontransportens totale utslipp går opp mellom 2010 og 2018, og at effekten av karbonintensitet svekkes betydelig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger