Du er her

  • > Publikasjoner
  • > CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger

CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger

Forfattere: Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik
Rapportnr: 1479/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1706-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Et virkemiddel for å forsere innfasingen av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger er å etablere et CO2-fond for næringslivet etter samme prinsipper som dagens NOx-fond. Inntektene til et fond vil kunne baseres på en andel av dagens CO2-avgift. Fondet vil kunne gi tilskudd til merkostnader ved investering i kjøretøy med fornybar fremdriftsteknologi og til delvis dekning av investering i infrastruktur som fyllestasjoner. Analysen i foreliggende rapport viser at det er mest kostnadseffektivt å gi støtte til kjøretøy som benytter biodiesel, men at en utfordring vil være tilgjengeligheten til bærekraftig drivstoff. Et fond bør derfor også satse på å gi tilskudd til dyrere teknologier som fremdrift basert på biogass, elektrisitet og hydrogen. For de to siste alternativene er teknologien fortsatt umoden for lastebiltransport. Et CO2-fond kan derfor bidra til at etterspørselen etter denne type teknologi øker og at kritisk masse oppnås.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger