Du er her

Karbonpriser til bruk i nyttekostnadsanalyser

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Knut Einar Rosendahl
Rapportnr: 1912/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1968-8
Språk: English
Vedlegg Summary
Full report
Sammendrag

Målet med denne rapporten er å gjennomgå litteraturen om karbonprisbaner i samsvar med målet om å begrense den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C, og gi veiledning om i) målkonsistent nivå og prisbane for karbonkostnadene, tolket som marginal tiltakskostnad for å nå et netto nullutslippsmål i Europa innen 2050, og ii) om anvendelse av karbonpriser i samfunnsøkonomiske analyser (SØA). Ved å trekke ut resultater fra et stort utvalg av scenarier fra ulike modeller (Integrated Assessment Models - IAMer) som har blitt brukt i IPPC sin spesialrapport om global oppvarming på 1,5 °C, anbefaler vi å bruke en karbonpris på 166 Euro per tonn CO2 ekvivalenter i 2025, stigende til 1014 Euro per tonn i 2050. Vi anbefaler at denne karbonprisen brukes i SØA-er i hele økonomien, det vil si uavhengig av om prosjektets utslipp er regulert av EUs kvotesystem eller ikke.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger