Du er her

Bytransport under ulike vilkår

Forfattere: Nils Vibe
Rapportnr: 653/2003
ISBN: 82-480-0350-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En internasjonal database med opplysninger om 43 byer analyseres for å vise sammenhenger mellom rammebetingelsene for persontransport på den ene siden og reisevolum og reisemiddelvalg på den andre. Kostnader ved bruk av bil og kollektivtransport, vegnettets kapasitet, biltetthet, flatedekning, vognparkens størrelse, tilgang til parkeringsplasser, reisehastighet og skinneandel har selvstendige effekter på sannsynligheten for å velge kollektivtransport fremfor bil. På tilsvarende måte beskrives situasjonen i seks norske byer som er aktuelle for forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av det lokale transporttilbudet. Også her kan det påvises sterke sammenhenger mellom rammebetingelsene for kollektivtransporten og reisemiddelvalg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger