Byreiser

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 677/2003
ISBN: 82-480-0378-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inngår i Vegdirektoratets etatsprosjektet ”Transport i by” og gir en analyse av reisevaner i Oslo, Bergen og Trondheim basert på data fra fem store reisevaneundersøkelser. Reisenes start- og endepunkter er stedfestet. Det er nytt i landsomfattende reisevaneundersøkelser og gir en rekke nye analysemuligheter. Stedfesting og et stort antall intervjuer, har gjort det mulig å presentere reisevanekart for storbyene. Slike kart gir et klarere bilde av utfordringer i transportplanleggingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger