Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bygdepakke Bø. Et forprosjekt om utvikling av klimavennlige og attraktive bygder

Bygdepakke Bø. Et forprosjekt om utvikling av klimavennlige og attraktive bygder

Forfattere: Anders Tønnesen, Marianne Knapskog
Rapportnr: 1563/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1205-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Forprosjektet om Bygdepakke Bø frembringer kunnskap om utvikling av klimavennlige og attraktive bygder, samt hvordan den norske bypakkestrukturen kan tilpasses en bygdekontekst. En viktig forskjell mellom by og bygd, og som virker inn på tiltakssammensettingen i bygdepakken, er at mindre steder som Bø gjerne har færre barrierer mot bilkjøring i sentrumsområdet. Det fremstår i dag også som politisk utelukket å innføre avgiftsparkering. Større byer vil gjerne ha avgiftsparkering og en forventning fra staten om innskjerping hvis klimamål ikke nås. En tilpasning av bygdepakkestrukturen vil derfor være å fokusere på bedre organisering av parkeringstilbudet, for å redusere bilbruk mellom målpunkt i sentrum og å unngå unødvendig arealbeslag til parkering. Videre reduserer den lavere økonomiske rammen i bygdepakken mulighetene for større kollektivtransportsatsinger og veiprosjekt. Dette gjør satsing på gange og sykling til sentrale felt i bygdepakken. I Bø gjør også fraværet av veiprosjekt i bygdepakken at sentrumsutvikling inngår som et hovedelement.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger