Du er her

BIG. Bilgenerasjonsmodell versjon 1

Forfattere: Arild Ragnøy
Rapportnr: 427/1999
ISBN: 82-480-0088-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten dokumenterer første versjon av en bilgenerasjonsmodell kalt BIG. Ved hjelp av overgangsrater, årlig nybilsalg og bruktimport for lette biler, beregnes bilparkens størrelse og alderssammensetning i 10 ulike bilsegmenter for perioden 1996-2020. Bilsegmentene er inndelt etter drivstofftype, biltype(person- og varebil) og vekt. Ut fra prognoser over årlige kjørelengder og spesifikt drivstofforbruk beregnes framtidig trafikkarbeid og drivstofforbruk i segmentene. Modellen er utformet for å foreta sammenlikninger mellom et null-alternativ, kalibrert mot totaltallene i NVVP og NTP, og en alternativ utviklingsbane. Rapporten inneholder beregninger og analyser av to alternative utviklingsbaner. En med økt vraking av biler i forhold til null-alternativet, og en med økt vraking og økt nybilsalg. Resultatene viser bl a at både økt vraking og økt nybilsalg bidrar til økning i gjennomsnittlige årlige kjørelengder, mens bidraget til reduksjon i spesifikt drivstofforbruk er beskjedent sammenliknet med null-alternativet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger