Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Beste metoder for utpeking og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer

Best practice guidelines on black spot management and safety analysis of road networks

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 898/2007
ISBN: 978-82-480-0766-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0767-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver beste metoder for utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder, sikkerhetsanalyser av vegsystemer og evaluering av tiltakenes virkninger. Det anbefales at ulykkesbelastede steder utpekes ved bruk av modellbaserte metoder. Analysen bør bestå av en generell ulykkesanalyse og ulykkesdiagram, som sammenlignes med ulykkenes normale fordeling på lignende steder. En bør også foreta en trafikksikkerhetsinspeksjon og relevante analyser av trafikk og veg. Det er viktig å vurdere om de utpekte steder er ekte ulykkesbelastede steder. Evalueringen bør gjøres som en før-etter-analyse, hvor det kontrolleres for generelle tendenser i antall ulykker, lokale endringer i trafikkmengden og regresjonseffekter i ulykkestall ved bruk av korreksjonsfaktorer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger