Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Beregning av netto ringvirkninger på utvalgte prosjekter, NTP 2018-2029.

Beregning av netto ringvirkninger på utvalgte prosjekter, NTP 2018-2029.

Forfattere: Wiljar Hansen, Bjørn Gjerde Johansen
Rapportnr: 1471/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1262-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er utviklet og anvendt en SCGE -modell for å beregne netto ringvirkninger av et utvalg av samferdselstiltak til NTP 2018-2029. Tiltakene favner både veg og jernbane, så vel som fly og sjøtransport. SCGE-modellen representerer en nyutviklet og konsistent metodikk for å beregne netto ringvirkninger, som både tar inn over seg nettverksendringer fra det nasjonale transportmodellsystemet, så vel som regionale endringer i arbeidsmarkeder og næringsstruktur. Resultatene fra SCGE-modellanalysene spenner fra nærmest neglisjerbare netto ringvirkninger til oppunder 25% av trafikantnytten til tiltaket. De modellberegnede prosentvise netto ringvirkninger stemmer godt overens med det som blir funnet for tilsvarende prosjekter i den internasjonale litteraturen. Dette gir oss tiltro til at modellen klarer å fange de realøkonomiske effektene, så vel som netto ringvirkninger, av et infrastrukturtiltak på en realistisk og god måte. Basert på modellanalysene, trekkes det et sett av generelle konklusjoner om tilstedeværelsen og størrelsen på netto ringvirkninger av infrastrukturtiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger