Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Befolkningsreaksjoner på vindmøllestøy – Vindmølleparken på Lista 2015

Befolkningsreaksjoner på vindmøllestøy – Vindmølleparken på Lista 2015

Forfattere: Hanne Beate Sundfør, Ronny Klæboe
Rapportnr: 1452/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1679-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er gjennomført en befolkningsundersøkelse på Lista etter at beboerne har klaget på støy fra vindmølleparken. Konfliktsituasjonen og at det er få respondenter påvirker resultatene og overførbarheten. Enkle analyser viser at befolkningen på Lista er langt mer plaget enn støynivået alene skulle tilsi, og at de reagerer langt sterkere enn det internasjonale undersøkelser indikerer. Det er spesielt pulserende svisjelyder fra rotorbladene, og lav motordur beboerne reagerer på. Ca. 60 prosent av de som svarte mener vindmøllene på Lista er visuelt skjemmende. Dette synes å bety så vidt mye for deres plagereaksjoner at plagenormene overstiges fra første desibel. Virkningskurver for støyplage utenfor bolig tilsier at støy fra vindmøller oppfattes som 17-18 dBA verre enn støy fra vegtrafikk, og at vindmøllene bør legges minst ca. 1 kilometer unna nærmeste bolig. For personer som er uenig i at vindmøller generelt er skjemmende, og for dem som er mer positive mot vindmøller som en fornybar energikilde, synes reaksjonene på støynivåene å være mer likt det vi finner internasjonalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger