Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Befolkningsreaksjoner på vegtrafikkstøy. Analyser i tilknytning til hovedvegomlegging Oslo Øst.

Befolkningsreaksjoner på vegtrafikkstøy. Analyser i tilknytning til hovedvegomlegging Oslo Øst.

Forfattere: Ronny Klæboe
Rapportnr: 1115/1998
Språk: Norwegian

For å kartlegge miljøeffektene av de ulike etappene i hovedveg-omleggingen i Oslo Øst, er det gjennomført en serie miljøunder-søkelser i området. Vel 3.600 personer er intervjuet og trafikkmengde, støy- og luftforurensningsnivå er registrert og beregnet. Notatet presenterer resultater fra ulike analyser av befolkningens reaksjoner på støy. Det dokumenteres at: - Støyplagene er kraftig redusert og lavere ved et gitt støynivå i 1996 enn i de var i 1987. Denne "områdeeffekten" henger sammen med en bred miljøforbedringsinnsats i området. - Støybelastning i arbeid og på arbeidsreise påvirker folks reaksjoner på støy i bomiljøet. - Sannsynligheten for rapportering av helseproblemer øker med støybelastningen. En test av ulike begreper for støyreaksjoner viser at plage er et dekkende begrep, men at irritert kan være et alternativ for enkelte grupper.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger