Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bedriftsutvikling som tiltak mot sykefravær - en diskursanalyse.

Discourses in the development of shared workspaces

Forfattere: Erik Carlquist
Rapportnr: 495/2000
ISBN: 82-480-0170-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Summary

Hovedproblemstillingen i prosjektet er å belyse den subjektive forståelse av sykefraværs- og arbeidsmiljøproblemer blant ansatte i bussnæringen, og å se på sammenhenger mellom slik subjektiv forståelse og de kommunikasjonsmønstre som finnes i busselskapene. Det ble gjennomført seks intervjuer med sjåfører og mellomledere i to busselskaper. Analysen avdekker to "diskurser" eller hovedmønstre i kommunikasjonen: skylddiskursen og problemløsningsdiskursen. Disse diskursene tilbyr ulike posisjoner og mestringsstrategier for de forskjellige aktørene. Dersom busselskapene skal kunne redusere stress og sykefravær gjennom utvikling av møteplasser for kommunikasjon, må det legges vekt på å utvikle en kultur som muliggjør en bevegelse bort fra skylddiskursen og i retning av problemløsningsdiskursen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger