Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bedre kollektivtransport : samvalganalyse i Oslo - metodetester og etterspørselsberegninger

Bedre kollektivtransport : samvalganalyse i Oslo - metodetester og etterspørselsberegninger

Forfattere: Bård Norheim
Rapportnr: 327/1996
ISBN: 82-7133-973-7
Språk: Norwegian

Prosjektet har som målsetting å kartlegge kollektivtrafikantenes verdsetting av ulike forbedringer av kollektivtilbudet. Analysen er basert på 644 hjemmeintervjuer med faste kollektivtrafikanter i Oslo. Hovedresultatene er presentert i TØI rapport 167/1993 «Bedre kollektivtransport». Denne metoderapporten beskriver ulike tester av samvalganalyser som metode, av konsistensen av svarene og av sammenhengen mellom kollektiv-trafikantenes preferanser og transport-middelvalg. Våre tester viser at metoden er godt egnet til å kartlegge trafikantenes preferanser for ulike kollektivtiltak og at intervjupersonene mestrer den kompliserte valgsituasjonen. Samtidig viser testene at det er viktig å balansere designet og segmentere utvalget for å redusere skjevhetene ved slike undersøkelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger