Du er her

Basisprognoser for godstransport 2002-2022

Forfattere: Inger Beate Hovi, Viggo Jean-Hansen, Jardar Andersen, Olga Ivanova
Rapportnr: 583/2002
ISBN: 82-480-0271-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammenddrag

I forbindelse med transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2006-2015 har TØI utarbeidet grunnprognoser for godstransport. Prognosene er basert på avkastningsalternativet i Regjeringens langtidsprogram 2002 til 2005. Likevektsmodellen PINGO er benyttet til å beregne fylkesfordelte vekstrater for ti aggregerte varegrupper. Transportmiddelfordelt transportarbeid er beregnet i hvert prognoseår med den nasjonale nettverksmodellen for gods, NEMO.For perioden 2001 til 2022 beregnes den samlede veksten i godsstrømmer å være 38 prosent, mens den samlede veksten i transportarbeidet er beregnet å være 21 prosent. Høyest forventet vekst er knyttet til lastebiltransport med 32 prosent, mens det er knyttet lavest forventet vekst til jernbanetransport med 9 prosent. Den lavere veksten i transportarbeidet enn i godsstrømmene skyldes at det er forventet høyere vekst i varegrupper med kortere transportavstand.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger